Buy GW2 Gold Cheap

GW2 banner
GW2 thumb
300G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 55.48
GW2 thumb
400G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 73.98
GW2 thumb
500G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 92.48
GW2 thumb
600G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 110.97
GW2 thumb
700G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 129.47
GW2 thumb
800G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 147.96
GW2 thumb
900G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 166.46
GW2 thumb
1000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 184.95
GW2 thumb
1200G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 215.28 USD $ 221.94 -3%
GW2 thumb
1500G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 269.10 USD $ 277.43 -3%
GW2 thumb
1800G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 322.92 USD $ 332.91 -3%
GW2 thumb
2000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 355.10 USD $ 369.90 -4%
GW2 thumb
3000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 532.66 USD $ 554.85 -4%
GW2 thumb
4000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 710.21 USD $ 739.80 -4%
GW2 thumb
5000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 878.51 USD $ 924.75 -5%
GW2 thumb
6000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 1054.21 USD $ 1109.70 -5%
GW2 thumb
8000G GW2 金币
Delivery time: 1hr - 12hrs
USD $ 1405.62 USD $ 1479.60 -5%
1/1<1>

安全的GW2金币

U7buy所销售的激战2金币是GW2中的主要游戏货币。每个玩家都需要金币来购买物品,武器,皮肤等。安全的激战2金币可以帮助玩家更快地提升他们的角色,轻松获得武器并节省更多时间来享受这个游戏。

U7buyNAEU地区提供低价的激战2金币。所有服务器都能享受全网最低价,如Abaddon Mouth [DE]Fort Ranik [FR]Baruch Bay [ES]Ehmry Bay等。无论您在哪个服务器,都可以放心购买GW2金币。

但是,直接在交易激战2金币并不安全。因此,我们会将一定数量的物品在游戏中邮寄给您,而不是直接邮寄金币。你可以把收到的物品卖掉来获得激战2金币。在拍卖GW2物品时,您需要支付15%的费用。购买 激战2金币后请联系u7buy,将由专业交易员为您安排交易。这种交易方式比会花费更多的时间,但可以保证您安全购买激战金币。

Trustpilot
注意:使用非法代练和金币服务可能会存在封号风险